M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji.

Lider programów, koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej.

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29
 

M&G Consulting Marketing

M&G Consulting Marketing

Działamy w Polsce od 2005 r.  Zajmujemy się  konsultingiem, doradztwem strategicznym, doradztwem w procesach inwestycyjnych,  zarządzaniem i realizacją projektów strategicznych, planistycznych, marketingowych z zakresu  rozwoju: infrastruktury, transportu, zrównoważonej mobilności, turystyki, organizacji bezpiecznego ruchu. Uczestniczymy w realizacji  projektów badawczych i innowacyjnych. Nasza działalność jest oparta na standardach międzynarodowych firm konsultingowych. Działamy na terenie całego kraju. 

Specjalizujemy się w doradztwie i  realizacji projektów dla administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, fundacji, stowarzyszeń. 

Stawiamy przede wszystkim na: jakość, najwyższe standardy, profesjonalizm, innowacyjne pomysły, merytoryczną współpracę, indywidualne podejście do partnera/klienta. W pracy przestrzegamy zasad etyki i dyplomacji. 

Mamy doświadczenie w realizacji projektów lokalnych, regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych z zakresu rozwoju: społeczno-gospodarczego, regionów, turystyki,  infrastruktury i transportu ekologicznego. 

Firma od 2005 r. uczestniczy  w realizacji największych projektów  z  zakresu planowania i rozwoju infrastruktury i transportu rowerowego (koncepcje projektowe na ponad 5 000 km tras) w Polsce. Jesteśmy liderem realizacji projektów koncepcji/programów rozwoju infrastruktury rowerowej w Polsce. 

Nasze projekty są realizowane przez wysoko wykwalifikowanych menedżerów, naukowców, inżynierów, ekonomistów, prawników, dyplomatów, analityków, specjalistów od marketingu i zarządzania, nauk społecznych (ekspertów od polityki regionalnej, uwarunkowań instytucjonalnych, administracji publicznej).  

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami w celu realizacji projektów dla administracji publicznej  oraz inwestorów w celu budowy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz klastrów.

 

Zakres prowadzonej działalności:

 • opracowywanie dokumentów strategicznych i planistycznych;
 • analizy i studia wykonalności projektów, 
 • programy rozwoju: regionalnego,  infrastruktury, transportu, turystyki, tras, dróg, ścieżek rowerowych / pieszych, szlaków turystycznych;
 • programy funkcjonalno-użytkowe;
 • zarządzanie projektami;
 • doradztwo strategiczne w zakresie realizacji projektów;
 • projekty badawcze;
 • projekty z zakresu zrównoważonego transportu;
 • planowanie, projektowanie, koncepcje tras, dróg, szlaków, ścieżek rowerowych/turystycznych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • projekty z zakresu planowania rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego (połączenie i rozwój spójnej sieci: tramwajowej, autobusowej, infrastruktury rowerowej, metra, kolei, P&R, B&R).
 • ekspertyzy, analizy, audyty dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji krajowych i międzynarodowych;
 • promocja i realizacja projektów z zakresu kwalifikowanej turystyki, rozwoju regionalnego na obszarze całej Polski;
 • wdrażanie i kreowanie produktów turystycznych, rozwiązań z zakresu rozwoju transportu ekologicznego (rowery, pojazdy elektryczne, hybrydowe itp.),
 • doradztwo, consulting, marketing dla zainteresowanych podmiotów;
 • strategia biznesowa dla zainteresowanych podmiotów;
 • realizacja projektów regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych;
 • projekty z zakresu rozwoju infrastruktury;
 • projekty z zakresu  bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • planowanie i analizy przestrzenne;
 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych GIS;
 • analizy finansowo-ekonomiczne;
 • analizy możliwości realizacji projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych na potrzeby administracji samorządowej, rządowej oraz innych zainteresowanych podmiotów; 
 • koncepcje/projekty kładek rowerowych/pieszo-rowerowych;
 • organizacja konferencji, targów, seminariów, eventów, szkoleń. Od 2005 r. nasi przedstawiciele współorganizowali i uczestniczyli w konferencjach/spotkaniach m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, urzędach marszałkowskich/powiatowych/miast i gmin; Międzynarodowych Targach "Infrastruktura"; Międzynarodowych Kongresach EuroVelo/VeloCity; Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego itd.
 • przeprowadzanie konsultacji społecznych, badania ilościowe i jakościowe;
 • realizacja w partnerstwie portali/geoportali turystycznych;
 • marketing, public relations, public affairs
 • współpraca z instytucjami, przedsiębiorstwami, wyższymi uczelniami, naukowcami w celu realizacji innowacyjnych projektów;
 • pozyskiwanie inwestorów, partnerów do realizacji projektów badawczych i innowacyjnych.
 • łączenie podmiotów w celu realizacji projektów.

Krajowe Wytyczne organizacji ruchu rowerowego w Polsce

Krajowe Wytyczne organizacji ruchu rowerowego w Polsce

 

Krajowe Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego w Polsce (wykonawca: ITS i M&G, zamawiający: Minister Infrastruktury)

W grudniu 2019 r., Instytut Transportu Samochodowego i M&G Consulting Marketing zrealizowały na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury dokument pn. „Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego” w Polsce. Minister Infrastruktury zarekomendował Wytyczne „do stosowania w zakresie przygotowania inwestycji, budowy, przebudowy, remontu oraz utrzymania dróg publicznych, jako standard” na terenie całej Polski przez zarządców dróg i ulic, planistów i projektantów infrastruktury rowerowej.

więcej

Trasy rowerowe wokół Kampinoskiego Parku Narodowego

Trasy rowerowe wokół Kampinoskiego Parku Narodowego

Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego w obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Powiatu Nowodworskiego, Powiatu Sochaczewskiego i Miasta Stołecznego Warszawy

 

16 grudnia 2019 r., firma M&G Consulting Marketing wykonała opracowanie pn.: „Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Powiatu Nowodworskiego, Powiatu Sochaczewskiego w połączeniu z m.st. Warszawa”.
 

więcej

Seminarium naukowe Politechnika Lubelska

Seminarium naukowe Politechnika Lubelska

13 czerwca 2019 r., przedstawiciele M&G Consulting Marketing uczestniczyli w seminarium naukowym pt. „Ruch rowerowy – potrzeby, wyzwania, przyszłość”, które zostało zorganizowane przez Katedrę Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

więcej

Trasa rowerowa wokół wielkich jezior mazurskich

Trasa rowerowa wokół wielkich jezior mazurskich

Trasa Rowerowa wokół Wielkich Jezior Mazurskich


Szanowni Państwo, informujemy, że w grudniu 2017 r. firma M&G Consulting Marketing wykonała koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy do budowy 300 – kilometrowej zintegrowanej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oznakowanie, miejsca odpoczynku rowerzystów itp.) wokół Wielkich Jezior Mazurskich.
 

więcej

Rozwój tras rowerowych metropolii warszawskiej

Rozwój tras rowerowych metropolii warszawskiej

Uprzejmie informujemy, że firma M&G Consulting Marketing wykonała w grudniu 2016 r. projekt w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej pn. "Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023" (W projekcie zarekomendowano spójną, zintegrowaną (łączącą wszystkie JST WOF) sieć połączeń tras rowerowych/ciągów pieszo – rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą (oznakowanie, parkingi rowerowe itp.) z miejscami przesiadkowymi (metro, przystanki autobusowe/tramwajowe, P&R, P&B, dworce, obiekty użyteczności publicznej, centra handlowe, urzędy, biurowce itp.)

więcej

Promocja projektu krajowego

Promocja projektu krajowego

Maria Dąbrowska-Loranc i Marek Zamana z konsorcjum M&G Consulting Marketing/Instytut Transportu Samochodowego zaprezentowali realizowany projekt - na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. Projekt składa się z dwóch etapów. Najpierw ma zostać przeprowadzone badanie skuteczności stosowania w Polsce wybranych urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych z zakresu organizacji i infrastruktury ruchu rowerowego.

więcej

krajowe wytyczne bezpiecznego ruchu

krajowe wytyczne bezpiecznego ruchu

 

Krajowe wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu

6 marca 2017 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podpisało umowę z Instytutem Transportu Samochodowego oraz M&G Consulting Marketing na wykonanie wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego.
Projekt ma na celu stworzenie spójnych, jednolitych standardów i wytycznych do projektowania bezpiecznej infrastruktury rowerowej w Polsce. Jest skierowany do administracji rządowej, samorządowej; zarządców dróg każdej kategorii; projektantów dróg i organizacji ruchu; ekspertów od planowania przestrzennego, polityki transportowej, infrastruktury i bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 

 

 

więcej

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama