M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Lider rozwoju i planowania infrastruktury rowerowej w Polsce

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29, 502 061 473
 

M&G Consulting Marketing

M&G Consulting Marketing 

 

M&G Consulting Marketing, działamy w Polsce od 2005 r.

Jesteśmy wiodącą firmą konsultingową, która specjalizuje się w doradztwie strategicznym, realizacji projektów: strategicznych i planistycznych, instytucji publicznych (rządowych i samorządowych), z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego, rozwoju infrastruktury i transportu, marketingu, public relations, public affairs, polityki transportowej i regionalnej, inwestycji w obszarze jednostek samorządu terytorialnego.

Od 2005 r. jesteśmy liderem planowania i rozwoju infrastruktury rowerowej (zaprojektowanych ponad 10 000 km tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w obszarze ponad 600 jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej).

 Eksperci, konsultanci ds.

 • planowania infrastruktury rowerowej, pieszo-rowerowej, UTO, zrównoważonej mobilności (spójnych połączeń infrastruktury rowerowej, pieszej, transportu publicznego, UTO itp.),
 • doradztwa strategicznego w procesie realizacji projektów,
 • doradztwa i realizacji projektów strategicznych, planistycznych, inwestycyjnych dla instytucji publicznych (rządowych i samorządowych),
 • polityki: transportowej, rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • marketingu, public relations, public affairs, kreowania wizerunku,
 • dyplomacji, negocjacji, kooperacji,
 • projektów inwestycyjnych, rozwoju jednostek samorządu terytorialnego,
 • projektowania infrastruktury drogowej, obiektów turystycznych,
 • projektów z zakresu IT (analizy przedwdrożeniowe, studia wykonalności, mapy interaktywne itp.),
 • analiz ekonomicznych, finansowych, studiów wykonalności,
 • konsultacji (instytucjonalnych społecznych), badań społecznych,
 • zarządzania projektami sieciowymi w obszarze jednostek samorządu terytorialnego,
 • przygotowania projektów w ramach dofinansowania zewnętrznego z regionalnych i krajowych planów, programów operacyjnych.

Specjalizujemy się w doradztwie i  realizacji projektów dla administracji (rządowej i samorządowej), przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych, fundacji, stowarzyszeń. 

Stawiamy na: jakość, najwyższe standardy, profesjonalizm, innowacyjne pomysły, merytoryczną współpracę, indywidualne podejście do partnera/klienta. W pracy przestrzegamy zasad etyki i dyplomacji (zasady przygotowane przez eksperta ds. dyplomacji).. 

Mamy doświadczenie w realizacji projektów lokalnych, regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych z zakresu rozwoju: społeczno-gospodarczego, regionów, turystyki, infrastruktury, transportu, zrównoważonej mobilności, infrastruktury rowerowej (ponad 600 JST w Polsce, ponad 10 000 km tras rowerowych).

Nasze projekty są realizowane przez doświadczonych i wykwalifikowanych menedżerów, naukowców, inżynierów, planistów, projektantów, ekonomistów, prawników, dyplomatów, analityków, specjalistów od marketingu i zarządzania, nauk społecznych (ekspertów od polityki regionalnej, krajowej i międzynarodowej, uwarunkowań instytucjonalnych, administracji publicznej, badań społecznych, public relations, public affairs, konsultacji społecznych i instytucjonalnych).  

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami w celu realizacji projektów dla administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz inwestorów w celu budowy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz klastrów. 

  Zakres prowadzonej działalności:

 • opracowywanie dokumentów strategicznych i planistycznych;
 • strategie polityczne z zakresu rozwoju: JST, transportu, zrównoważonej mobilności, infrastruktury rowerowej, turystyki, społeczno-gospodarczego + marketing i PR; 
 • analizy i studia wykonalności projektów; 
 • koncepcje, programy rozwoju tras rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą o funkcji komunikacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej o znaczeniu lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym;
 • programy rozwoju: regionalnego,  infrastruktury, transportu, turystyki, tras, dróg, ścieżek rowerowych / pieszych, szlaków turystycznych;
 • programy funkcjonalno-użytkowe (transport, infrastruktura, zrównoważona mobilność, infrastruktura rowerowa itp.);
 • zarządzanie projektami (dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji z zakresu rozwoju transportu, infrastruktury, zrównoważonej mobliności, infrastruktury rowerowej, turystyki, public relations, public affairs itd.);
 • doradztwo strategiczne w zakresie realizacji projektów (infrastruktura, transport, zrównoważona mobilność, infrastruktura rowerowa, turystyka, współpraca JST);
 • projekty badawcze (nauka, przedsiębiorstwa, organizacje, administracja publiczna);
 • projekty z zakresu zrównoważonej mobilności;
 • projekty z zakresu planowania rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego (połączenie i rozwój spójnej sieci: tramwajowej, autobusowej, infrastruktury rowerowej, metra, kolei, P&R, B&R).
 • ekspertyzy, analizy, audyty dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji krajowych i międzynarodowych (inwestycje, transport, infrastruktura, zrównoważona mobilność, IT, infrastruktura rowerowa);
 • promocja i realizacja projektów z zakresu kwalifikowanej turystyki, rozwoju regionalnego na obszarze całej Polski;
 • wdrażanie i kreowanie produktów turystycznych, rozwiązań z zakresu rozwoju transportu ekologicznego (rowery, pojazdy elektryczne, hybrydowe, UTO itp.);
 • doradztwo, consulting, marketing dla zainteresowanych podmiotów (w zakresie strategii: PR, marketingowych, biznesowych, politycznych, rozwoju JST - doświadczeni eksperci);
 • strategia biznesowa dla zainteresowanych podmiotów;
 • realizacja projektów regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych;
 • projekty z zakresu rozwoju infrastruktury;
 • projekty z zakresu  bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • planowanie i analizy przestrzenne;
 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych GIS;
 • analizy finansowo-ekonomiczne;
 • analizy możliwości realizacji projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych na potrzeby administracji samorządowej, rządowej oraz innych zainteresowanych podmiotów; 
 • koncepcje/projekty kładek rowerowych/pieszo-rowerowych;
 • organizacja konferencji, targów, seminariów, eventów, szkoleń. Od 2005 r. nasi przedstawiciele współorganizowali i uczestniczyli w konferencjach/spotkaniach m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, urzędach marszałkowskich/powiatowych/miast i gmin; Międzynarodowych Targach "Infrastruktura"; Międzynarodowych Kongresach EuroVelo/VeloCity; Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego itd.;
 • przeprowadzanie konsultacji społecznych i instytucjonalnych (administracja publiczna - rządowa i samorządowa),
 • badania społeczne, badania ilościowe i jakościowe;
 • realizacja w partnerstwie portali/geoportali turystycznych;
 • marketing, public relations, public affairs;
 • współpraca z instytucjami, przedsiębiorstwami, wyższymi uczelniami, naukowcami w celu realizacji innowacyjnych projektów;
 • pozyskiwanie inwestorów, partnerów do realizacji projektów badawczych i innowacyjnych; 
 • łączenie podmiotów w celu realizacji projektów (doradztwo w procesie budowy partnerstw: przedsiębiorstwa, nauka, organizacje, administracja).

 

Lider planowania tras rowerowych w Polsce 2022

 Lider planowania infrastruktury rowerowej w Polsce w 2022 r.


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w 2022 r. jesteśmy ponownie liderem w wykonywaniu planów, koncepcji, programów funkcjonalno-użytkowych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W roku 2022, w ramach wykonania koncepcji programowo-przestrzennych, programów funkcjonalno-użytkowych zaplanowaliśmy i zaprojektowaliśmy ponad 500 km tras rowerowych (tj.: wydzielonych dróg rowerowych, szlaków rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów itp.) z infrastrukturą towarzyszącą (tj. miejsca obsługi turystów/rowerzystów, parkingi rowerowe itp.) na terenie JST województw: mazowieckiego, małopolskiego, lubuskiego i świętokrzyskiego.

 

więcej

Projekty w 2021 r. Ponownie lider planowania infrastruktury rowerowej w Polsce

Projekty w 2021 r. Ponownie lider planowania infrastruktury rowerowej w Polsce

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w 2021 r. nasi eksperci, konsultanci, projektanci realizowali projekty/ doradzali, przeprowadzali analizy, badania w ramach realizacji projektów dotyczących inwestycji, rozwoju regionalnego i lokalnego, turystyki, infrastruktury drogowej (ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury rowerowej, pieszo-rowerowej, zrównoważonej mobilności) w obszarze m.in. województw: dolnośląskiego kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

Realizowaliśmy projekty, które uzyskały m.in. dofinansowanie z regionalnych, krajowych, międzynarodowych programów tj.: Regionalnych Programów Operacyjnych, „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza” w województwie świętokrzyskim, Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 w województwie dolnośląskim, Human Smart Cities – Funduszu Spójności UE w województwie warmińsko-mazurskim.

W roku 2021, w ramach wykonania koncepcji programowo-przestrzennych, programów funkcjonalno-użytkowych zaprojektowaliśmy ponad 600 km tras rowerowych (tj.: wydzielonych dróg rowerowych, szlaków rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, pasów ruchu dla rowerów itp.) z infrastrukturą towarzyszącą (tj. miejsca obsługi turystów) na terenie JST województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

 

więcej

Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich

Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że kwietniu 2022 r., zespół projektowy M&G Consulting Marketing wykonał Koncepcję programowo-przestrzenną, Standardy techniczne i wykonawcze, Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania Trasy rowerowe Gór Świętokrzyskich.


Projekt uzyskał dofinansowanie z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza”.


Opracowanie obejmowało przygotowanie koncepcji, PFU, standardów do wykonania regionalnej trasy rowerowej a) „Pętla wokół Łysogór” w połączeniu z trasami aglomeracji Kielc, krajowymi trasami GreenVelo, Wiślaną Trasą Rowerową, międzynarodową trasą EuroVelo EV11 oraz lokalnymi trasami rowerowymi, turystycznymi obejmujących obszar gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich tj.: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łagów, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Pawłów, Suchedniów, Waśniów, Zagnańsk; b) wykonanie spójnego systemu tras rowerowych (tj. dróg dla rowerów, pasów ruchu dla rowerów, tras na zasadach ogólnych „oznakowanie P-27”, ciągów pieszo-rowerowych) dla Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich: Bieliny, Bodzentyn, Górno Łagów, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Pawłów, Suchedniów, Waśniów, Zagnańsk.

więcej

Projekt międzynarodowy w województwie dolnośląskim

Projekt międzynarodowy w województwie dolnośląskim

 

 

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w kwietniu 2022 r., zespół projektowy M&G Consulting Marketing zrealizował projekt międzynarodowy pn.: koncepcja przebiegu trasy ER3b wzdłuż Nysy Łużyckiej w ramach – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych. Program Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Partnerzy projektu: Gmina Bogatynia, Stadt Zittau. Zamawiający: Gmina Bogatynia.

więcej

Koncepcja i PFU w województwie świętokrzyskim

Koncepcja i PFU w województwie świętokrzyskim

 

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2021 r. zespół projektowy M&G Consulting Marketing opracował koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy w województwie świętokrzyskim dla zadania „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów-Złota-Wiślica”.

Trasa w przyszłości będzie stanowiła odcinek międzynarodowej trasy rowerowej EuroVelo 11.

więcej

Koncepcja tras rowerowych Powiat Inowrocławski

Koncepcja tras rowerowych Powiat Inowrocławski

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w grudniu 2021 r., eksperci firmy M&G Consulting Marketing opracowali koncepcję dla zdania pn.: „Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego”. Celem głównym projektu było opracowanie docelowego układu tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Opracowanie stanowi podstawowy dokument prezentujący wieloletnią wizję rozwoju komunikacji rowerowej w Powiecie Inowrocławskim.
W ramach opracowania został napisany podręcznik pn.: „Koncepcja dla zadania pn.: Budowa zintegrowanego systemu tras rowerowych na terenie Powiatu Inowrocławskiego” (Część I). „Standardy projektowe i wykonawcze infrastruktury rowerowej Powiatu Inowrocławskiego” (Część II).
Opracowanie powstało na podstawie sprawdzonej metodologii, wytyczny krajowych i międzynarodowych, literatury przedmiotu, obowiązujących przepisów prawa.
Project Manager: dr Jakub Zamana
Zasięg opracowania: Powiat Inowrocławski, Miasto Inowrocław, Gmina Dąbrowa Biskupia, Gmina Gniewkowo, Gmina Inowrocław, Gmina Janikowo, Gmina Kruszwica, Gmina Pakość, Gmina Rojewo, Gmina Złotniki Kujawskie.

 


 

więcej

Polityka rowerowa w Polsce 2021 +

Polityka rowerowa w Polsce 2021 +

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 14 września 2021 r., dr Jakub Zamana (dyrektor M&G Consulting Marketing), wziął udział w roli eksperta w seminarium organizowanym przez rządowe Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego. Spotkanie dotyczyło kształtowania polityki rowerowej, rozwoju ruchu rowerowego i infrastruktury rowerowej w Polsce m.in. w ramach perspektywy na lata 2021-2027
 

więcej

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29, kierownik projektu: tel. kom. 502 061 473 
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama