M&G Consulting Marketing wiedza i doświadczenie.

Doradztwo i realizacja projektów dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji.

Lider programów, koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej.

Skontaktuj się z nami
+48 22 666 17 29
 

M&G Consulting Marketing

M&G Consulting Marketing działa w Polsce od 2005 r.  Zajmujemy się  konsultingiem, doradztwem strategicznym, planowaniem,  promocją, realizacją projektów z zakresu rozwoju: regionów, turystyki, infrastruktury i transportu. Uczestniczymy w realizacji  projektów badawczych i innowacyjnych. Nasza działalność oparta jest na międzynarodowych standardach. Działamy na terenie całego kraju. 

Specjalizujemy się w doradztwie i  realizacji projektów dla administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstw, organizacji: regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Stawiamy przede wszystkim na: jakość, najwyższe standardy, profesjonalizm, innowacyjne pomysły, merytoryczną współpracę, indywidualne podejście do partnera/klienta.

Mamy doświadczenie w realizacji projektów regionalnych, krajowych oraz europejskich z zakresu rozwoju: społeczno-gospodarczego, regionów, turystyki,  infrastruktury i transportu ekologicznego.

Firma od 2005 r. uczestniczy  w realizacji największych projektów  z zakresu planowania i rozwoju infrastruktury i transportu rowerowego (koncepcje projektowe na  ponad 4 500 km  tras rowerowych) w Polsce.  Lider projektów koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej w Polsce. 

Nasze projekty są realizowane przez wysoko wykwalifikowanych menedżerów, naukowców, inżynierów, ekonomistów, prawników, analityków, specjalistów od marketingu i zarządzania, nauk społecznych (ekspertów od polityki regionalnej i uwarunkowań instytucjonalnych).  

Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami w celu realizacji projektów dla administracji publicznej  oraz inwestorów w celu budowy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz klastrów.

 

Zakres prowadzonej działalności:

 • opracowywanie dokumentów strategicznych i planistycznych;
 • analizy i studia wykonalności projektów, 
 • programy rozwoju: regionalnego,  infrastruktury, transportu, turystyki, tras, dróg, ścieżek rowerowych / pieszych, szlaków turystycznych;
 • programy funkcjonalno-użytkowe;
 • zarządzanie projektami;
 • doradztwo strategiczne w zakresie realizacji projektów;
 • projekty badawcze;
 • projekty z zakresu zrównoważonego transportu;
 • planowanie, projektowanie, koncepcje tras, dróg, szlaków, ścieżek rowerowych/turystycznych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
 • projekty z zakresu planowania rozwoju niskoemisyjnego transportu miejskiego (połączenie i rozwój spójnej sieci: tramwajowej, autobusowej, infrastruktury rowerowej, metra, kolei, P&R, B&R).
 • ekspertyzy, analizy, audyty dla administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji krajowych i międzynarodowych;
 • promocja i realizacja projektów z zakresu kwalifikowanej turystyki, rozwoju regionalnego na obszarze całej Polski;
 • wdrażanie i kreowanie produktów turystycznych, rozwiązań z zakresu rozwoju transportu ekologicznego (rowery, pojazdy elektryczne, hybrydowe itp.),
 • doradztwo, consulting, marketing dla zainteresowanych podmiotów;
 • strategia biznesowa dla zainteresowanych podmiotów;
 • realizacja projektów regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych;
 • projekty z zakresu rozwoju infrastruktury;
 • projekty z zakresu  bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • planowanie i analizy przestrzenne;
 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych GIS;
 • analizy finansowo-ekonomiczne;
 • analizy możliwości realizacji projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych na potrzeby administracji samorządowej, rządowej oraz innych zainteresowanych podmiotów; 
 • koncepcje/projekty kładek rowerowych/pieszo-rowerowych;
 • organizacja konferencji, targów, seminariów, eventów, szkoleń. Od 2005 r. nasi przedstawiciele współorganizowali i uczestniczyli w konferencjach/spotkaniach m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Sportu i Turystyki, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, urzędach marszałkowskich/powiatowych/miast i gmin; Międzynarodowych Targach "Infrastruktura"; Międzynarodowych Kongresach EuroVelo/VeloCity; Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego itd.
 • przeprowadzanie konsultacji społecznych, badania ilościowe i jakościowe;
 • realizacja w partnerstwie portali/geoportali turystycznych;
 • marketing, public relations, public affairs
 • współpraca z instytucjami, przedsiębiorstwami, wyższymi uczelniami, naukowcami w celu realizacji innowacyjnych projektów;
 • pozyskiwanie inwestorów, partnerów do realizacji projektów badawczych i innowacyjnych.
 • łączenie podmiotów w celu realizacji projektów.

Trasa rowerowa wokół wielkich jezior mazurskich

Trasa rowerowa wokół wielkich jezior mazurskich

Trasa Rowerowa wokół Wielkich Jezior Mazurskich


Szanowni Państwo, informujemy, że w grudniu 2017 r. firma M&G Consulting Marketing wykonała koncepcję oraz program funkcjonalno-użytkowy do budowy 300 – kilometrowej zintegrowanej trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oznakowanie, miejsca odpoczynku rowerzystów itp.) wokół Wielkich Jezior Mazurskich.
 

więcej

Rozwój tras rowerowych metropolii warszawskiej

Rozwój tras rowerowych metropolii warszawskiej

Uprzejmie informujemy, że firma M&G Consulting Marketing wykonała w grudniu 2016 r. projekt w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej pn. "Opracowanie możliwości rozwoju tras rowerowych o charakterze komunikacyjnym dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023" (W projekcie zarekomendowano spójną, zintegrowaną (łączącą wszystkie JST WOF) sieć połączeń tras rowerowych/ciągów pieszo – rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą (oznakowanie, parkingi rowerowe itp.) z miejscami przesiadkowymi (metro, przystanki autobusowe/tramwajowe, P&R, P&B, dworce, obiekty użyteczności publicznej, centra handlowe, urzędy, biurowce itp.)

więcej

Promocja projektu krajowego

Promocja projektu krajowego

Maria Dąbrowska-Loranc i Marek Zamana z konsorcjum M&G Consulting Marketing/Instytut Transportu Samochodowego zaprezentowali realizowany projekt - na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa - wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego. Projekt składa się z dwóch etapów. Najpierw ma zostać przeprowadzone badanie skuteczności stosowania w Polsce wybranych urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych z zakresu organizacji i infrastruktury ruchu rowerowego.

więcej

krajowe wytyczne bezpiecznego ruchu

krajowe wytyczne bezpiecznego ruchu

 

Krajowe wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu

6 marca 2017 r. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podpisało umowę z Instytutem Transportu Samochodowego oraz M&G Consulting Marketing na wykonanie wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego.
Projekt ma na celu stworzenie spójnych, jednolitych standardów i wytycznych do projektowania bezpiecznej infrastruktury rowerowej w Polsce. Jest skierowany do administracji rządowej, samorządowej; zarządców dróg każdej kategorii; projektantów dróg i organizacji ruchu; ekspertów od planowania przestrzennego, polityki transportowej, infrastruktury i bezpieczeństwem ruchu drogowego.
 

 

 

więcej

Konferencja z przedstawicielami administracji rządowej

Konferencja z przedstawicielami administracji rządowej

10 maja 2016 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyła się konferencja w sprawie uwarunkowań i możliwości realizacji projektów linniowych z zakresu rozwoju transportu ekologicznego w tym narodowej sieci „EuroVelo” w Polsce. Podczas przedmiotowej konferencji, koordynatorzy krajowi, Marek Zamana (M&G) przedstawili strategiczne cele realizacji narodowej sieci tras rowerowych z uwzględniem EuroVelo oraz korzyści wynikające z rozwoju turystyki, transportu ekologicznego w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego, a także możliwości budowy portalu internetowego.

więcej

Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego

Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego

 22 października 2014 r. przedstawiciele M&G Consulting Marketing uczestniczyli w XII Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem (INFRASTRUKTURA 2014). W Międzynarodowych Targach brali udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, administracji rządowej i samorządowej oraz przedstawiciele najlepszych firm konsultingowych, projektowych, budowlanych.

Marek Zamana z M&G Consulting Marketing (Koordynatorzy Krajowi EuroVelo) wystąpili w towarzyszącej Międzynarodowym Targom – Konferencji pn. „Drogi Szlaki Rowerowe – Nowe Możliwości”, zorganizowanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Konferencja została otwarta przez Olgierda Dziekońskiego sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

więcej

Działania M&G Consulting Marketing

Działania M&G Consulting Marketing

 Ponad 1,4 tys. km tras rowerowych ma powstać w Polsce Wschodniej

18.10. Białystok (PAP) - Ponad 1,4 tys. km tras rowerowych ma powstać w pięciu regionach Polski Wschodniej w ramach projektu dofinansowanego z UE z programu przeznaczonego dla tych województw. W grudniu ma być znany konkretny przebieg tych szlaków - poinformowano w poniedziałek na konferencji w Białymstoku.

Trasy rowerowe mają połączyć ze sobą województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Projekt ma się przyczynić do podniesienia atrakcyjności turystycznej tej części Polski.

Wartość projektu to 50 mln euro. Z UE z programu "Rozwój Polski Wschodniej" będzie przeznaczonych 85 proc. tej kwoty, 10 proc. to środki z budżetu państwa, 5 proc. pochodzić będzie z samorządów województw.

Podlaskie jest ostatnim z regionów, gdzie odbywają się spotkania konsultacyjne w związku z przygotowaniami do realizacji projektu. Przez cały najbliższy tydzień w starostwach powiatowych w Suwałkach, Mońkach, Łomży, Hajnówce oraz w Białymstoku ze szczegółami projektu będą się zapoznawać wszystkie gminy, przez teren których ma biec trasa. Konsultowany będzie konkretny przebieg trasy.

W poniedziałek na konferencji w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku pojawili się partnerzy samorządu województwa w projekcie: gminy, powiaty, parki narodowe i krajobrazowe, poznali wyznaczony na razie ogólny przebieg trasy w Podlaskiem. Trasa ma się łączyć ze szlakami w Warmińsko-Mazurskiem na tak zwanym trójstyku granic Polski, Litwi i Obwodu Kaliningradzkiego, przebiegać będzie ponadto m.in. przez wszystkie parki narodowe i krajobrazowe w regionie. Jeszcze nie wiadomo w jaki sposób szlak przekroczy granicę regionu na rzece Bug.

Jak tłumaczył wicemarszałek województwa Jacek Piorunek, wyznaczony jest "korytarz" przebiegu trasy o szerokości 40 km i w nim zostanie wypracowany w ramach konsultacji konkretny przebieg tras rowerowych w regionie.

Jak poinformował Marek Zamana z firmy M&G Consulting Marketing, która w partnerstwie na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego studium wykonalności projektu, do 21 grudnia mają być zakończone wszystkie prace związane z tym dokumentem. Przedtem, do 19 listopada ma być ustalony konkretny przebieg tras w Podlaskiem.

W Podlaskiem ma powstać najwięcej - bo około 340 km tras, w Podkarpackiem 330 km, w Warmińsko-Mazurskiem 290 km, w Lubelskiem 280 km, w Świętokrzyskiem 180 km. Trasy mają biec przez teren 41 powiatów. Trasy mają być wyznaczone tak, by prowadziły do największych atrakcji krajobrazowych, kulturowych i historycznych w regionach. Mają biec w pobliżu już istniejącej infrastruktury turystycznej lub dawać szanse na dobre z nią połączenia.

Wiadomo, że część szlaków będzie zbudowana na nowo w formie ścieżek asfaltowych, część szlaków będzie biegła wzdłuż dróg już istniejących, duktów leśnych, dróg lokalnych szutrowych czy żwirowych, które będą odpowiednio utwardzane, część szlaków zostanie wytyczona tylko przez umieszczenie na nich oznaczeń. Przy szlakach - jak mówił Zamana - powstanie drobna infrastruktura: kosze na śmieci, zadaszone wiaty, miejsca postojowe, ławki, stojaki na rowery, małe mostki, ustawione będą tablice informacyjne.

Jak mówił Marek Zamana, w 2011-2013 roku ma być wyłoniony wykonawca szlaków. Szlaki mają być gotowe do 2015 r.

Zgodnie z obowiązującym algorytmem podziału środków pomiędzy województwa uwzględniającym m.in. liczbę mieszkańców i powierzchnię, najwięcej pieniędzy z UE na szlaki rowerowe otrzyma Lubelskie - 9,8 mln euro. Pozostałe regiony mają otrzymać odpowiednio: Podkarpackie - 9,3 mln euro, Warmińsko-Mazurskie - 8,6 mln euro, Świętokrzyskie - 7,2 mln euro, Podlaskie - 7,5 mln euro.(PAP).

więcej

M&G Consulting Marketing
Adres do korespondencji: Polska, 01-391 Warszawa, ul. A. Krzywoń 6 lok. 108
tel./fax 22 666 17 29
e-mail: mg.consulting@wp.pl, biuro@mgconsulting.pl

copyright © M&G Consulting Marketingprojekt i wykonanie WebReklama